HPMS

System HPMS (Holistic Privacy Management System) to narzędzie dla Administratora (Podmiotu) i IOD (Inspektora Ochrony Danych).

PMS to innowacyjny system zarządzania informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w skali całego Podmiotu jak i grup podmiotów (współadministratorów).

System HPMS umożliwia zarządzanie, nadzór i monitoring informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wykazanie spełnienia zasady rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO).

System HPMS zapewnia pełną zgodność z wymogami: RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo Telekomunikacyjne.

Wdrożenie systemu HPMS umożliwia Osobom Zarządzającym Podmiotem (np. Zarządowi, Dyrektorowi), w sposób przyjazny dla użytkownika, prowadzenie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w Podmiocie, a ponadto pozwala wykazać, że Podmiot zapewnienia zgodne z prawem przetwarzania danych osobowych oraz, że przetwarzanie danych osobowych w Podmiocie jest pod kontrolą i podlega procesowi okresowej optymalizacji działania. Ponadto system HPMS wspiera Inspektora Ochrony Danych w procesie monitoringu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w procesach przetwarzania danych osobowych, bazach danych i systemach informatycznych oraz obszarach przetwarzania.

HPMS to innowacyjny na naszym rynku system służący do zarządzania informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w skali całego Podmiotu.

HPMS może być wdrożony w jednym Podmiocie lub w grupie podmiotów, np. które są ze sobą powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Dla każdego Podmiotu jest generowana odrębna dokumentacja.

System HPMS składa się z części, takich jak:

 1. Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych więcej
 2. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – RCPD, RKCP
 3. Ewidencja procesów przetwarzania danych osobowych; systemów, lokalizacji
 4. Ryzyko – analiza ryzyka, Ocena skutków dla ochrony danych
 5. RNDO – rejestr incydentów i naruszeń danych osobowych; zgłaszanie naruszeń; Ocena wartości naruszenia
 6. Ewidencja osób upoważnionych

Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem systemu lub jego prezentacja, prosimy o kontakt na adres gis@globinfosec.pl

Wdrożenie systemu HPMS zapewnia:

 1. Minimalizację nakładu pracy pracowników Podmiotu potrzebną do zapewnienia aktualizacji informacji dotyczącej przetwarzaniem danych osobowych w procesach biznesowych w jednostkach organizacyjnych Podmiotu,
 2. W sposób efektywny monitorowanie i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w procesach biznesowych w jednostkach organizacyjnych Podmiotu,
 3. Znakowanie datą generowanych dokumentów oraz zachowuje historię zmian.


Global Information Security Sp. z o.o. oferuje również pomoc przy wdrożenie systemu, poprzez wsparcie techniczne, przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników. System HPMS umożliwia jednoczesną pracę wielu osób. Uprawnienia osób są profilowane, tak że osoba ma dostęp tylko do niezbędnych informacji potrzebnych osobie do pracy z systemem.
System został opracowany przez ekspertów Global Information Security Sp. z o.o. na podstawie doświadczeń zarządzania danymi osobowymi i systemami ochrony danych osobowych u klientów GIS. Spółka zapewnia, iż system będzie rozwijany zgodnie z wymogami prawa
i stosownie do specyfiki Podmiotu oraz może być dostosowany do Państwa potrzeb.

Wymagania dla systemu

System wymaga przestrzeni np. 200 MB na serwerze, przestrzeń jest potrzebna z uwagi na gromadzone pliki w systemie HPMS.

Na chwilę obecną, prawidłowa instalacja sytemu HPMS wymaga zainstalowania:

 • środowiska Java – Java Runtime Environment (JRE)
 • MySQL
 • Glassfish

System może być uruchomiany na serwerze zarówno w środowisku Windows, jak i w środowisku Linux.

Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem systemu lub jego prezentacją, prosimy o kontakt na adres gis@globinfosec.pl